Blog

SPOLUPRÁCE FIRMY TZPRO S OBOREM TZB NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STAVEBNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Stává se již tradicí, že studenti oboru Technická zařízení budov na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí si své teoretické znalosti ověřují v praxi. Nejčastěji se jedná o souvislé odborné praxe, tuzemské a zahraniční exkurze nebo přímo ve výuce v moderních laboratořích a dílnách. Obor TZB udržuje spolupráci s firmami ať už formou přednášek, exkurzí či sponzorských darů ve formě funkčních vzduchotechnických, topenářských a zdravotně technických zařízení. Ve spolupráci s firmou TZPRO  se sídlem v Drnovicích se v rámci dlouhodobé spolupráce a sponzorského daru podařilo naprojektovat a následně instalovat do učebny funkční vzduchotechnické zařízení sloužící jako rekuperace a výměna vzduchu. Tento pilotní projekt vznikl z nápadu absolventa oboru TZB a jednatele firmy TZPRO Ing. Pavla Buriana. Jedná se o vzorové, cvičné a studijní řešení větrání učebny v učebně. 

https://www.topin.cz/clanky/spoluprace-spolecnosti-tz-pro-s-r-o-s-oborem-tzb-na-stredni-prumyslove-skole-stavebni-ve-valasskem-mezirici-detail-13027

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech je definována mnoha zákony a vyhláškami. V nich se uvádí minimální množství přiváděného vzduchu na pracoviště. Co se týče škol a vytvoření zdravého prostředí pro žáky, tak zde je požadavek na výměnu vzduchu v učebnách 20 – 30 m3.hod-1. Tento požadavek však nejsme schopni splnit, pokud nebude nucené větrání. Větrání okny – 1x za hodinu v rozsahu cca 5 – 10 minut však nestačí a v mnoha případech se ani nedodržuje. Bohužel důležitost větrání je zanedbávána. Největší problém však nastává když z důvodu malé výměny vzduchu se ve třídách navyšuje koncentrace oxidu uhličitého. Škodlivost oxidu uhličitého závisí na koncentraci CO2 a na délce expozice. CO2 ovlivňuje respirační a centrální nervový systém. U dětí se navíc při větších koncentracích projevují závažnější příznaky otravy. Normální venkovní koncentrace CO2 je okolo 400 ppm. Koncentrace nad hodnotou 1 000 ppm (0,1% obj.) již mohou být  individuálně vnímány jako tzv. „těžký vzduch“, což již může mít vliv na dlouhodobou pozornost, například při učení. Koncentrace 1500 ppm  proto byla ustanovena za maximální hodnotu pro pohodlné obývání obytných prostorů. Hodnoty nad 2000 ppm už obvykle všeobecně způsobují únavu (u někoho až bolesti hlavy), ztrátu lidské koncentrace a výkonu. Při hodnotách koncetrace nad 5 000 ppm již může přicházet pocit nevolnosti a zrychlený tep. 

Poněvadž se studenti oboru TZB zabývají návrhem vzduchotechnických zařízení, tak tento problém jsme se rozhodli řešit instalací dvou větracích rekuperační jednotek Renovent Excellent 450. Vznikla tak názorná instalace přívodu čerstvého vzduchu a odvodu vzduchu ve třídě včetně rekuperačního výměníku instalovaného v obou jednotkách. Studenti tak mají možnost sledovat koncentraci CO2 ve třídě ať už na měřícím zařízení nebo také přes internetovou aplikaci, kterou firma TZPRO dodala jako součást celého zařízení. Součástí výuky našich studentů je tak možnost každodenního sledování koncentrace CO2, možnost ovládání přivodního množství vzduchu z jednotek a také sledovat ekonomiku provozu s využitím rekuperačního výměníku. 

Jedním z úkolů, který naši žáci řešili bylo zjistit jak narůstá CO2 při pobytu studentů v učebně. Při počtu žáků 26 bylo zjištěno, že se hodnota CO2  stabilizovala na 1100ppm až při průtoku vzduchu 600 m3.hod-1, což odpovídá cca 23 m3.hod-1 na žáka. V praxi si tak naši studenti mohou ověřit, že požadovaná normová výměna vzduchu 20 – 30 m3.hod-1 se dá splnit jedině správně navrženými vzduchotechnickými jednotkami včetně rozvodů potrubí a regulací celého systému.

Velké poděkování proto patří Ing. Pavlu Burianovi a jeho firmě za instalaci a návrh celého zařízení. Vzájemná spolupráce školy a firmy TZPRO je tak pro studenty přínosem v mnoha směrech. Studenti mají možnost si ověřit své vědomosti přímo na hodinách praktické výuky kde mohou sledovat, nastavovat a měřit různé fyzikální hodnoty vzduchu. Součástí spolupráce jsou také přednášky. Uvedené zařízení slouží k demonstraci dané aplikace studentům, k výukovým účelům, k výzkumu z hlediska řízení takovýchto aplikací a vytváří prostor pro úzkou spolupráci akademické a podnikatelské sféry. Zároveň vytváří požadované interní mikroklima z hlediska hygieny.

Získané znalosti jsou dobrým základem pro vykonání povolání odborníka oboru TZB. Věříme, že vynaloženou investici budou moci naši studenti využít při dalším studiu na vysokých školách nebo v zaměstnání jako technici, montéři či podnikatelé v oboru TZB.

Ing. Petr Pobořil

SPŠS Valašské Meziříčí