Projekty spolufinancované EU

V průběhu projektu budou realizovány činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to zejména následující aktivity:

 • výzkum a vývoj v oblasti výpočtu, konstrukčního návrhu, modelování a optimalizace provozu vzduchotechnických systémů,
 • sestavení matematického modelu pro modelování a simulaci podmínek a závislostí spojených s návrhem VZT systémů,
 • vytvoření systémové metodiky a algoritmu popisujícího proces optimálního návrhu VZT systémů,
 • experimentální simulace podmínek provozu vzduchotechnických systémů s využitím sestaveného matematického modelu, vytvořené systémové metodiky a algoritmu.
 • podrobné měření, testování a zkoušení vytvořeného matematického modelu a algoritmu v různých provozních podmínkách, analýza experimentálně získaných dat a jejich ověření s hodnotami získanými měřením v reálných podmínkách provozu skutečného VZT systému, vyhodnocení funkčnosti navrženého modelu a vytvořeného algoritmu,
 • využití funkčního matematického modelu a algoritmu pro vývoj uživatelského software pro komplexní návrh VZT systémů.

V průběhu realizace projektu bude žadatel aktivně využívat stávající výsledky výzkumu a intenzivně spolupracovat s technickými vysokými školami a externími partnery.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vývoj komplexního nástroje pro řešení problematiky výpočtu, návrhu, modelování a optimalizace vzduchotechnických systémů z hlediska jejich konstrukce, energetické náročnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, provozních nákladů a celkové efektivity provozu.

Výstup projektu

Hlavní výstupem projektu bude plně funkční a ověřený prototyp uživatelského software, který bude využitelný v běžném komerčním prostředí jako komplexní nástroj pro řešení problematiky výpočtu, návrhu, modelování a optimalizace vzduchotechnických systémů.


V průběhu projektu budou realizovány zejména následující podporované aktivity:

 • Modernizace (realizace) úsporné otopné soustavy rozvodu tepla v provozním objektu žadatele za účelem zvýšení účinnosti,
 • Modernizace soustavy osvětlení provozní budovy – náhrady zastaralých technologií za nový efektivní osvětlovací systém se světelnými zdroji na bázi LED.
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti provozní budovy – zateplení ochlazovaných konstrukcí budovy, výměna vybraných otvorových výplní, instalace úsporného vzduchotechnického systému.

Podstatou projektu je v souladu se zpracovaným Energetickým posudkem realizovat doporučená opatření, která umožní v rámci podnikatelského sektoru zvýšit energetickou účinnost, snížit energetickou náročnost a přispět ke konečné úspoře spotřeby energie žadatele.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozního objektu žadatele v Drnovicích u Vyškova, parc. č. 1167/6.


V průběhu projektu budou realizovány zejména následující podporované aktivity:

 • digitalizace faktur
 • vzdálený přístup
 • projektové řízení
 • kybernetická bezpečnost

Cíl projektu

Cílem projektu je zavést opatření a investice, které budou mít přesah k zákazníkům z pohledu efektivity.
Tato efektivita bude mít přímý vliv na kapacity společnosti a umožní vyřizovat větší množství zakázek, než tomu dosud bylo.